Baner JCSI
JCSI image

2019, volume 11

 1. Efficiency of databases in Django-based applications
  Wydajność pracy z bazami danych aplikacji tworzonych w Django

  Bartosz Nejman, Beata Pańczyk
  download
  Tworzenie aplikacji internetowych składa się z wielu procesów. Jednym z nich jest wybór odpowiedniego systemu bazy danych gdyż to od niej może w dużej mierze zależeć szybkość działania aplikacji. Duża liczba dostępnych systemów baz danych sprawia iż wybór ten nie jest łatwy. Niniejszy artykuł przedstawia porównanie wydajności pracy z bazami danych na przykładzie aplikacji tworzonych w Django oraz trzech systemów bazodanowych: MySQL, PostgreSQL oraz MongoDB.
  Development of web applications consists of many processes. One of them is choosing appropriate database management system which may have huge impact on application performance. Large availability of database management systems makes it not an easy choice. The goal of this paper is to compare efficiency of databases in Django-based applications and three different database management systems: MySQL, PostgreSQL and MongoDB.
 2. Comparative analysis of web applications development using JEE and PHP
  Tworzenie aplikacji internetowych na platformie JEE i PHP – analiza porównawcza

  Sebastian Jędrych, Bartłomiej Jędruszak, Beata Pańczyk
  download
  Artykuł analizuje możliwości tworzenia aplikacji internetowych z wykorzystaniem dwóch konkurencyjnych rozwiązań opartych na językach Java (Spring) i PHP (Laravel). Porównano między innymi elementy implementacji, aspekty bezpieczeństwa oraz wydajność stworzonych aplikacji testowych. Celem badań było wskazanie platformy oferującej większe możliwości, określenie która jest łatwiejsza do opanowania i bardziej przyjazna dla programisty, a także wskazanie, która jest bardziej wydajna. Analizując rozwiązania stosowane w obu technologiach – podjęto próbę oceny ich konkurencyjności względem siebie.
  The article analyses the possibilities of creating web applications using two competing solutions based on Java (Spring) and PHP (Laravel) languages. The elements of implementation, security aspects and the efficiency of created test applications were compared. The aim of the research was to identify a platform offering greater opportunities, easier to learn and more programmer-friendly, and also a more efficient indication. Analysing the solutions used in both technologies - an attempt was made to assess their competitiveness with each other.
 3. Study on applying the Cucumber tool in testing applications
  Analiza zastosowania narzędzia Cucumber w testowaniu aplikacji

  Illia Herman, Małgorzata Plechawska-Wójcik
  download
  Niniejsza artykuł przedstawia analizę narzędzia do tworzenia testów automatycznych o nazwie Cucumber oraz opisuje jak dane narzędzie jest wykorzystywane w praktyce. W ramach artykułu stworzono kilka przypadków testowych, aby zweryfikować działanie obranego podejścia do testowania w programowaniu w językach Java i Kotlin, a także został porównany czas wykonania testów w obu językach z rodziny języków obiektowych.
  The paper presents an analysis of the Cucumber automated test tool and describes how this tool is used in practice. As part of the paper, several test cases were created to fully verify the operation of the chosen approach to testing in programming in Java and Kotlin languages also the time of testing were compared in both languages from the object-oriented language family.
 4. Implementation of web applications supporting business management basing on companies in chosen geographic area
  Wdrożenie aplikacji internetowych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem na przykładzie wybranej gminy

  Mateusz Poniatowski, Elżbieta Miłosz
  download
  W artykule opisano wdrażanie aplikacji internetowych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, w oparciu o wdrożenia w poszczególnych biurach podróży. Przedstawiono różne typy aplikacji internetowych z analizą zalet i wad ich użycia. W analizie zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Wyniki badań wykazały, że najpopularniejszą aplikacją stosowaną przez biura podróży jest CRM. Przedsiębiorstwa wykazały, że aplikacje były wdrożone bez opóźnień, a główną korzyścią ich posiadania jest wzrost sprzedaży.
  The article describes implementation of internet applications supporting business management, basing on implementations in particular travel agencies. Various web application types of were presented, with the analysis of pros and cons of their usage. Diagnostic survey method was used in the analysis. Results of research have shown, that most popular web application used by travel agencies is CRM. Companies from travel business line proved efficiency of this tool, by increase of sales performance.
 5. Comparison of encryption algorithms performance on iOS platform
  Porównanie wydajności algorytmów szyfrowania na platformie iOS

  Jakub Tudruj, Piotr Kopniak
  download
  Niniejszy artykuł dotyczy porównania wydajności algorytmów szyfrowania używanych na mobilnej platformie iOS. Skupiono się na analizie algorytmów kryptografii symetrycznej i asymetrycznej oraz przetestowano, ile czasu zajmują im operacje szyfrowania i generowania klucza. Badania przeprowadzono na różnych urządzeniach działających na najwyższej wspieranej wersji systemu operacyjnego.
  The subject of this article is to compare iOS mobile operation system encryption algorithms performance. The main target is to analyze symmetrical and asymmetrical algorithms, test them how much time encryption and key generation operations take. Tests were carried out on various devices with the same version of operating system.
 6. The use of an electronic heart rate monitor and surround sound to interact with a user in VR
  Wykorzystanie elektronicznego pulsometru oraz dźwięku przestrzennego do interakcji z użytkownikiem w VR

  Patryk Plewa, Tomasz Szymczyk
  download
  Artykuł przedstawia sposób wykorzystania elektronicznego pulsometru oraz dźwięku przestrzennego do interakcji z użytkownikiem w wirtualnej rzeczywistości. Sposób interakcji został przedstawiony na podstawie czterech scenariuszy badawczych. W dwóch pierwszych scenariuszach badawczych zachowanie obiektów wirtualnej rzeczywistości zależało od wskazań pulsometru, w kolejnych dwóch scenariuszach pulsometr był tylko miernikiem. W artykule starano się znaleźć odpowiedź na pytania czy wirtualna rzeczywistość wpływa na puls osoby badanej oraz czy dźwięk przestrzenny wpływa na puls osoby badanej, a jeżeli tak to, który z czynników w większym stopniu wpływa na puls. Dokonano pomiaru pulsu spoczynkowego każdej osoby, a następnie wyznaczono zmienność pulsu dla każdego scenariusza. W badaniach przeprowadzono analizę dla każdej osoby indywidualnie, a także zbiorczą dla każdego ze scenariusza. Dodatkowo wnioskowanie oparte było również na ankietach przed badaniami i po badaniach.
  Article shows a way of use an electronic heart rate monitor and surround sound to interact with user in virtual reality. The method of interact was presented on the basis of four scenarios. In the first two scenarios the behawior of objects in virtual reality depended on the indications of heart rate monitor in the next two scenarios heart rate monitor was just a measurer. The article attempts to find an answer to the question whether virtual reality affects the pulse of the examined person and whether surround sound affects the pulse of the examined person, and if so which factor influences the pulse to a greater extent. The individual resting pulse was measured and then was determined the pulse variability for each scenario. In the research, an analysis was carried for each person individually and collective analysis for each scenario. In addition, inference was also based on questionnaires before and after research.
 7. Using Kinect controller for interacting with user in VR
  Wykorzystanie kontrolera Kinect do interakcji z użytkownikiem w VR

  Przemysław Samoń, Tomasz Szymczyk
  download
  W artykule przedstawiono autorską metodę badania reakcji człowieka na dźwięk przestrzenny. Wykorzystano ogólnodostępne urządzenia takie jak: sensor Kinect, zestaw dźwięku przestrzennego Creative. Opracowano metodę badawczą, metodę analizy oraz niezbędne scenariusze badawcze. Ponadto zaproponowano dwie ankiety: przed i po badaniu. Następnie opracowano wyniki badań, a na ich podstawie sformułowano wnioski.
  The article presents the author's method of studying human reaction to spatial sound. Public devices such as: Kinect sensor, Creative surround sound set were used. A research method, method of analysis and necessary research scenarios were developed. In addition, two questionnaires were proposed: before and after the study. Next, the results of the research were developed and the conclusions were formulated on their basis.
 8. Analysis of the differences between frameworks of native applications and cross-platform
  Analiza różnic pomiędzy szkieletami aplikacji natywnych i wieloplatformowych

  Kinga Aleksandra Łobejko
  download
  Głównym celem niniejszego artykułu jest analiza różnic pomiędzy szkieletami aplikacjami natywnych i wieloplatformowych. Położono nacisk na przedstawienie technologii, które są obecnie wykorzystywane, ich rozwój i wykorzystanie na rynku. Omówiono wybrane technologie, które umożliwiają programowanie mobilne z podziałem na języki natywne i języki wysokiego poziomu. Przedstawiono różnice pomiędzy procesami wytwarzania aplikacji mobilnych.
  The main purpose of the article is an analysis of differences between frameworks of native applications and cross-platform. The emphasis was put on presenting technologies that are currently used, their development and the situation on the market. The work includes a discussion of selected technologies used in mobile programming with division into native and high level languages. The differences between the processes of manufacturing mobile applications were presented.
 9. Comparison of PHP applications development using the Yii2 and Laravel examples
  Porównanie możliwości tworzenia aplikacji PHP na przykładzie Yii2 i Laravel

  Olena Sydorchuk
  download
  W pracy przedstawiono wyniki porównania możliwości tworzenia aplikacji internetowych w technologii PHP na przykładzie popularnych platform programistycznych Yii2 i Laravel. Badania zostały zrealizowane poprzez implementację dwóch aplikacji o takiej samej funkcjonalności, korzystającej z tej samej bazy danych. W obu technologiach porównano strukturę aplikacji, elementy tworzenia interfejsu graficznego, wybrane metryki kodu oraz efektywność pracy z bazami danych. W podsumowaniu wskazano najważniejsze wady i zalety obu rozwiązań.
  The paper presents the results of comparison of the possibilities of creating web applications in PHP technology on the example of popular programming platforms Yii2 and Laravel. The research was carried out by implementing two applications with the same functionality using the same database. In both technologies, the application structure, elements of creating the graphical interface, selected code metrics and efficiency of working with databases were compared. The summary indicates the most important advantages and disadvantages of both solutions.
 10. Methods for conducting unit tests in the C++14 standard using the GMOCK library
  Metody prowadzenia testów jednostkowych w standardzie C++14 z wykorzystaniem biblioteki GMOCK

  Kamil Strózik
  download
  W artykule przedstawiono jeden z problemów występujących podczas korzystania ze standardu C++14 wraz z biblioteką Google Mock. Na podstawie wprowadzonego problemu omówiono możliwe rozwiązania, a także zaprezentowano poprawiony schemat dla podejścia TDD.
  The article presents one of the problems encountered when using the C ++ 14 standard along with the Google Mock library. Based on the introduced problem, possible solutions were discussed, as well as an improved scheme for the TDD approach was presented.
 11. Comparison of the performance of scripting and compiled languages based on the operation of the genetic algorithm
  Porównanie wydajności języka skryptowego oraz kompilowanego na podstawie działania algorytmu genetycznego

  Filip Dzikowski
  download
  Celem artykułu jest porównanie wydajności wybranych języków programowania (Python, C) - poprzez pomiar czasu działania oraz wykorzystania zasobów komputera - algorytmu genetycznego dla zadanych parametrów, a następnie ocena czy język skryptowy może być porównywalny pod względem szybkości z językiem kompilowanym. Do tego celu zaimplementowany został algorytm genetyczny w każdym z wymienionych języków, a następnie przeprowadzone zostały testy, których wyniki stanowiły podstawę ostatecznej oceny ich wydajności oraz dowód, że język skryptowy może osiągać czasy działania porównywalne z językiem kompilowanym.
  The aim of this work was to compare the performance of selected programming languages (Python, C) by measuring the time of operation and use of computer resources of the genetic algorithm for given parameters, and then assessing whether the scripting language can be comparable in terms of speed with the compiled language. For this purpose, a genetic algorithm has been implemented in each of these languages and test scenarios were developed. The results form the basis for the final evaluation of the performance of the presented languages and proof that the scripting language can achieve operating times comparable to the compiled language.
 12. Comparison of single-page application development using Ember and React example
  Porównanie narzędzi do tworzenia aplikacji typu SPA na przykładzie Ember i React

  Jacek Wróbel
  download
  W artykule przedstawiono wyniki porównania narzędzi do tworzenie aplikacji typu SPA przy użyciu platformy programistycznej Ember oraz React. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem aplikacji testowych o takiej samej funkcjonalności, ale zaimplementowanych na obu platformach. Porównanie dotyczyło struktury projektu, wybranych metryk kodu oraz efektywności renderowania stron.
  The article presents the results of comparison of tools for creating SPA applications using the Ember and React framework. The research was carried out using test applications with the same functionality but implemented on both platforms. The comparison concerned the structure of the project, selected code metrics and the effectiveness of page rendering.
 13. Comparative analysis of selected programming issues requiring inter-process and inter-thread communication
  Analiza porównawcza wybranych zagadnień programowania wymagających komunikacji międzyprocesowej i międzywątkowej

  Kamil Wróbel
  download
  Poniższy artykuł przedstawia porównanie mechanizmów komunikacji i synchronizacji oferowanych w aplikacjach wielowątkowych oraz analogicznych rozwiązań opartych o komunikację międzyprocesową. Porównanie teoretyczne zestawiono z praktycznymi klasycznymi problemami synchronizacji. Porównano dostępność mechanizmów komunikacji i synchronizacji w bibliotece Boost i w komunikacji międzyprocesowej IPC. Przedstawiono subiektywną ocenę stopnia trudności implementacji i porównanie wydajności.
  The following article presents a comparison of multithread and multiprocess communication and synchronization. The theoretical comparison was supported by the solutions of practical, classical synchronization problems. The availability of communication and synchronization mechanisms in the Boost library and in IPC interprocess communication was compared. A subjective assessment of the difficulty in implementation and applications performance was also presented.
 14. Analysis of the possibilities of cooperation of mobile applications with network services of the type REST and Web Service
  Analiza możliwości współpracy aplikacji mobilnych z usługami sieciowymi typu REST i Web Service

  Mateusz Roman Daraż, Piotr Kopniak
  download
  W artykule przedstawiono wyniki przeglądu bibliotek na platformę Android, wspomagających integrację z usługami sieciowymi typu REST i SOAP. Przeprowadzono analizę wydajności i złożoności programów klienckich korzystających z najpopularniejszych rozwiązań. Metody badawcze oparto na autorskiej aplikacji mobilnej umożliwiającej symulację komunikacji asynchronicznej. Wynikiem badań jest analiza porównawcza bibliotek, ułatwiająca wybór adekwatnych rozwiązań.
  The article presents the results of a review of libraries for the Android platform, supporting the integration with REST and SOAP network services. An analysis of the performance and complexity of client programs using the most popular solutions. The research methods were based on the author's mobile application that enable the simulation of asynchronous communication. The result of the research is a comparative analysis of libraries, that facilitate the selection of adequate solutions.
 15. Analysis and evaluation of the implementation of information security policy in selected Polish and Ukrainian IT companies
  Analiza i ocena realizacji polityki bezpieczeństwa informacji w wybranych polskich i ukraińskich przedsiębiorstwach branży IT

  Andriy Andriychuk
  download
  W artykule przedstawiono rezultaty po przeprowadzeniu ankiet w wybranych przedsiebiorstwach Ukrainy i Polski, a takze opisano porównanie polityk bezpieczeństwa informacji w tych przedsiębiorstwach oraz oceniono, które przedsiębiorstwa lepiej chronią informacje, biorąc pod uwagę wspomniane firmy obu krajów jako przedmiot badań.
  The article presents the results after conducting surveys in selected enterprises of Ukraine and Poland, as well as described the comparison of information security policies in enterprises and verbal, which enterprises better protect information, taking into account the companies of both countries as a research subject.Thе рrоfеssiоnаl litеrаturе оf thе givеn issuе, аs wеll аs Intеrnеt sоurсеs, wеrе usеd.

Recenzenci numeru:

 • dr inż. Maria Skublewska-Paszkowska
 • dr inż. Jakub Smołka
 • dr inż. Dariusz Gutek
 • dr inż. Marek Miłosz
 • dr inż. Grzegorz Kozieł
 • dr inż. Kamil Żyła
 • dr inż. Jacek Kęsik
 • dr Mariusz Dzieńkowski
 • dr inż. Maciej Pańczyk
 • dr inż. Małgorzata Plechawska-Wójcik
 • dr Edyta Łukasik