Baner JCSI

Open access ISSN: 2544-0764

Szablon artykułu do pobrania: DOC PDF

Szczegółowe wymagania dla autorów dotyczące przyjęcia artykułu w JCSI

 • Artykuł (4-8 stron) powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym stylem wydawnictwa. Obowiązuje język publikacji: polski lub angielski (preferowany). Wymagania edycyjne dla czasopisma JCSI dostępne są do pobrania w formacie .DOC . W artykule powinny znajdować się rysunki, schematy, tabele, wykresy, wzory, listingi; Niezależnie od użytego w artykule języka: tytuł, abstrakt, słowa kluczowe oraz dane autora/autorów powinny być napisane w języku angielskim.
 • Streszczenie – maksymalnie 1000 znaków ze spacjami;
 • Słowa kluczowe – 3-4 słowa kluczowe rozdzielone średnikami;
 • Bibliografia – 10-20 pozycji (zdecydowana większość powinna być w języku angielskim i publikowana w recenzowanych czasopismach lub materiałach konferencyjnych); należy unikać ogólnych książek; najlepsze są pozycje indeksowane w bazach: Web of Science, Scopus, dblp, IEEE Xplore, Science Direct, Springer Link itp. uznanych baz międzynarodowych), co najmniej połowa pozycji literaturowych powinna pochodzić z ostatnich 5 lat;
 • Obowiązkowe części artykułu:
  • wprowadzenie – ma zawierać (może być podzielone na 2-3 podrozdziały): przegląd-badania literaturowe, określenie celowości podjętych badań, zdefiniowanie obszarów badawczych, tezę/hipotezy badawcze;
  • materiały i metody, na które składają się (mogą to być oddzielne rozdziały): opis obiektu badań, opis metody badawczej – ma zawierać: opis metody badawczej, np. ankietowa, eksperymentalna, porównawcza, itd., opis przebiegu badań – ma zawierać informacje dotyczące przeprowadzonych badań, opis zrealizowanych scenariuszy badawczych itd.
  • prezentacja rezultatów badań (wybranych wyników badań) – ma zawierać: tabele/wykresy i inne sposoby prezentacji najważniejszych uzyskanych wyników/rezultatów badań, ale bez komentarzy i wniosków na ich temat;
  • dyskusja wyników i wnioski – ma zawierać: nawiązanie do postawionych we wprowadzeniu tezy/hipotez badawczych (i jednoznaczne stwierdzenia, czy zostały udowodnione lub częściowo udowodnione, czy nie); informacje na temat, co dodatkowo istotnego zawierają uzyskane wyniki; informacje, co jest uzyskaną nowością w stosunku do informacji z badań literaturowych; 2-3 oryginalne wnioski wynikające z uzyskanych rezultatów, ewentualnie wskazanie dalszych kierunków badawczych.
 • Nieobowiązkowe części artykułu:
  • informacja o prowadzeniu badań w ramach finansowanego program badawczego;
  • podziękowanie dla firm/osób współpracujących przy prowadzeniu badań;
  • informację o zgodzie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych w sytuacji, gdy w badaniach przeprowadzano eksperymenty, w który uczestniczyli ludzie.

Procedura publikacji artykułu z badań naukowych na potrzeby pracy magisterskiej

 1. Artykuł naukowy przedstawiający wyniki badań przeprowadzonych na potrzeby pracy magisterskiej powinien być, po akceptacji promotora, przesłany przez magistranta elektronicznie w formacie .doc na adres redakcji: jcsi@pollub.pl (na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem złożenia pracy magisterskiej do sekretarza Komisji Dyplomowania);
 2. Redaktor techniczny sprawdza poprawność formalną artykułu i decyduje o jego przyjęciu do dalszej procedury lub zaleca wniesienie stosownych poprawek. Po poprawieniu artykułu przez dyplomanta procedura zaczyna się od punktu 1.
 3. Recenzenta wyznacza przewodniczący właściwej Komisji Dyplomowej w porozumieniu z redaktorem technicznym JCSI. W ciągu jednego tygodnia (w wyjątkowych przypadkach miesiąca) dyplomant uzyskuje decyzję merytoryczną o publikacji od redaktora technicznego czasopisma. Decyzja ta trafia równolegle do sekretarza Komisji Dyplomowania. W przypadku konieczności wniesienia poprawek zaleconych przez recenzenta, redaktor techniczny informuje o tym (wraz z przekazaniem uwag recenzenta) dyplomanta i procedura zaczyna się od punktu 1.

Z uwagi na sezon urlopowy artykuły do publikacji prosimy przesyłać do dnia 30 czerwca oraz od 1 września.

Recenzenci


 • dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. PL
 • Nella Israilova, prof. Kyrgyz State Technical University, Bishkek, Kyrgyzstan
 • dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. PL
 • Dilbar Mukhamedova, prof. National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan
 • Ualsher Tukeyev, prof. al-farabi kazakh national University, Almaty, Kazakhstan
 • Prof. dr hab. Serhiy Protsenko, Sumski Uniwersytet Państwowy, Ukraina
 • dr hab. Tomasz Zientarski, prof. PL
 • dr Mariusz Dzieńkowski
 • dr inż. Dariusz Gutek
 • dr Edyta Łukasik
 • dr inż. Jacek Kęsik
 • dr inż. Piotr Kopniak
 • dr inż. Grzegorz Kozieł
 • dr inż. Elżbieta Miłosz
 • dr inż. Marek Miłosz
 • dr inż. Piotr Muryjas
 • dr Beata Pańczyk
 • dr inż. Maciej Pańczyk
 • dr inż. Małgorzata Plechawska-Wójcik
 • dr Paweł Powroźnik
 • dr inż. Sławomir Przyłucki
 • dr inż. Maria Skublewska-Paszkowska
 • dr inż. Jakub Smołka
 • dr inż. Tomasz Szymczyk
 • dr inż. Kamil Żyła